University Vitez

University Vitez

University Vitez

Представление

Витезският университет има визия за бъдещето, основана на предпоставката, че обществата в региона на Югоизточна и Източна Европа са в процес на промени, реформи и преход към граждански демократични общества, характеризиращи се с парламентарен плурализъм, правна държава, състояние на законодателство и пазарна икономика с преобладаване на частна собственост.

Няма съмнение, че в новата ера свежите дълбоко вкоренени знания са предпоставка, която преди всичко означава стъпка напред от сегашната културна и социална среда в Босна и Херцеговина към нов поглед към света и различен подход към икономика, правна система, здравеопазване, разпространение на информация и придобиване на знания.

Холистичният подход към явлението „добро” за всеки индивид означава подобряване на индивидуалното и семейното здраве, демократизиране на знанията, свободна воля и отговорност, осигуряване на висококачествен живот и интеграция на индивида с неговата / нейната среда, семейство и местната общност. В рамките на тези задачи Университетът цели да поеме отговорността за изпълнение на ролята на възпитателя.

Ефективността и ефективността на изследванията, привлекателността на мултидисциплинарните програми за обучение, които съответстват на предстоящите предизвикателства, както и психологическата и предприемаческата мотивация на студентите чрез интерактивните педагогически технологии в организацията и преподаването и научните процеси - всичко това спомага висок процент на успешните студенти, което, от друга страна, доказва цялостното качество на знанията и уменията, предавани на учениците, но също така и най-високото ниво на мотивация на учениците.

Университетът във Витес е законно регистриран като частно висше учебно заведение. Университетът осъществява своята дейност в съответствие със законите на Босна и Херцеговина и законите на Средновецкийския кантон.

Мисията на Университета е да обучава студентите, за да бъдат подготвени и квалифицирани да се справят със сложни предизвикателства в съвременния бизнес свят, като използват своя опит и примери за най-добрите световни университети. Университетът също цели да допринесе за обществото като цяло.

Целта на Витезския университет е реализирането на Болонския процес чрез модерни и съвременни учебни програми, чрез които ще бъде осигурена акредитация на дипломи в цяла Европа. Всичко това се основава на високо квалифициран и професионален персонал, т.е. учители и асистенти, които работят в университета, чиято цел е да повишат знанията и уменията на учениците.

Факултетите на Витезския университет са: \ t

 • Факултет по бизнес икономика (2 курса)
 • Факултет по бизнес информатика (2 курса)
 • Юридически факултет (1 курс)
 • Факултет по здравеопазване (3 курса)

Можете да кандидатствате за записване във всеки курс, предлаган на четири факултета.

Програмите за обучение са в съответствие с Болонския процес:

 • 3 години: Бакалавърска степен (първи цикъл) - 1-ва, 2-ра и 3-та година;
 • 4 години: Бакалавърска степен (първи цикъл) - само в Юридическия факултет;
 • 2 години: Завършил / магистърски курс (втори цикъл) - 4-та и 5-та година на обучение;
 • 3 години: следдипломна / докторантура (трети цикъл) - 6-та, 7-та и 8-та година на обучение.

Завършилите магистърска степен включват една година лекции и една година работа по магистърската теза и нейната защита. Ако кандидатът е завършил четиригодишна учебна програма във факултета, четвъртата година на обучение се признава за първа година от магистърското обучение.

Следдипломното обучение (докторантура) включва една година лекции и две години работа по докторската дисертация и нейната защита.

Местоположения

 • Bosnia and Herzegovina Online

  Školska 23, 72270, Travnik, 72270, Bosnia and Herzegovina Online

  Програми

  Институцията предлага още:

  Въпроси